Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door MegaSnel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft MegaSnel het recht de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 3 Opdrachten / Orders
3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door MegaSnel.
3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht MegaSnel volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan MegaSnel, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
3.3 Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

Artikel 4 Prijzen
De prijzen van MegaSnel zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

Artikel 5 Levertijd
5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door MegaSnel wordt ontvangen.
5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Leveringen
MegaSnel is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 7 Risico’s en transport
Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 8 Wijziging opdracht
8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.
8.2 Indien MegaSnel, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is MegaSnel gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9 Auteursrechten
9.1 De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door MegaSnel worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.   

Artikel 10 Garantie
10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert MegaSnel dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
10.2 Op de verkoop van alle nieuwe computers, laptops en onderdelen zit een jaar garantie.
10.3 Gekochte computers, laptops en onderdelen kunnen helaas niet worden geruild.
10.4 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.
10.5 MegaSnel verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde computers, laptops en onderdelen.
10.6 MegaSnel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor illegale software die door klanten wordt geïnstalleerd.
10.7 MegaSnel verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.
10.8 MegaSnel is niet aansprakelijk voor back-up tijdens reparatie of installatie. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de back-up van eigen documenten en software.
10.9 MegaSnel verleent geen garantie en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geïnstalleerde software.
10.10 Klanten zijn verplicht tijdens het afhalen van het gerepareerde product, deze aan de balie, hardware matig en softwarematig te controleren.
10.11 MegaSnel is niet verantwoordelijk voor de schade door illegale software en verleent geen garantie op de geïnstalleerde software (Windows en dergelijke).
10.12 MegaSnel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte computers, laptops of onderdelen die niet goed werken, veroorzaakt door illegale software of overige programma’s die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd.
10.13 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. 10.14 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.|
11.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is MegaSnel gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.
11.3 MegaSnel is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin MegaSnel zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van MegaSnel.
  12.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover MegaSnel niet nakomt is MegaSnel zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.

  Artikel 13 Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
  13.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  13.2 In bovenstaande gevallen heeft MegaSnel voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
  13.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is MegaSnel gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van MegaSnel.

 2. Overmacht
  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MegaSnel door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van MegaSnel niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15 Ontbinding
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft MegaSnel het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Lelystad.

Deze Algemene Voorwaarden zijn uiteraard gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en gedeponeerd bij de KvK op Vrijdag 01 Mei  2015 onder dossiernummer 34139868

Binnen 24 uur
Waarom kiezen voor megasnel.nl
 • Eigen helpdesk
 • Opgeleide monteurs
 • VCA Certificering
 • Technische dienst
 • Adviseurs op locatie
 • Projectmatige aanpak
 • 20+ jaar ervaring
 • Totaal oplossingsgericht
 • Data – Elektra - ICT

Referenties

Deze klanten ging u voor

Gratis advies